Ochrana osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

Vážený kupujúci, 

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom internetového obchodu www.reborn-w.sk. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

1. Prevádzkovateľ 
1) Prevádzkovateľom informačného systému je:  

REBORN-W s.r.o.

Sídlo:Nábrežie Dukelských Hrdinov 860/14

IČO: 53 370 759        DIČ:2121355709      IČ DPH: SK2121355709                                zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 39900/S

Poštová adresa: Jergov 169/21, 97652 Čierny Balog.
(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

2. Účel spracúvania osobných údajov 
Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje. 
Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu. 
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom: 
• Rezervácie tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
• vedenie vernostného programu pre zákazníkov 
• realizovania marketingových aktivít 
2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel: 
• Rezervácia alebo objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk 
• potvrdenie objednávky 
• uzatvorenie kúpnej zmluvy 
• realizácia úhrady 
• vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
• dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe 
• evidencia kupujúcich na administratívne účely 
• evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii 
• odmeňovanie vernosti zákazníkov 
• marketingové aktivity a analýzy 
• informovanie o akciách, novinkách a zľavách 


3. Zoznam spracúvaných osobných údajov 
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. 
2) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb: 
• meno a priezvisko 
• bydlisko 
• kontaktné údaje (tel. č., e-mail) 
• údaje o objednávkach 
3) V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1-2) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 

4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov 
1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je rezervácia alebo dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu bez súhlasu dotknutej osoby. 
2) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. 
3) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 
4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri registrácii do vernostného programu. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov 
Pri zbere, uchovávaní a používaní osobných údajov našich zákazníkov dbáme o dôvernosť a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné - napríklad prepravnej spoločnosti, poskytovateľovi platobných služieb, poskytovateľovi IT a účtovných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami. 
1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu. 
Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým dopravcovia, kuriérske služby, orgány finančnej správy.
2) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej strane v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. 
3) Je našim oprávneným záujmom vedieť, akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania, ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Analytics. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača. 

6. Zverejnenie osobných údajov 
1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich. 

7. Uchovávanie osobných údajov 
1) Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.). 
2) Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope alebo prihláškou do Vernostného systému súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov alebo sa môže odhlásiť kliknutím na odhlasovací formulár v pätičke každého emailu, ktorý mu posielame, pričom tieto kontakty okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

8. Poučenie o právach dotknutej osoby 
a) Právo na prístup: 
Zákazník ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

b) Ako môžete uplatňovať svoje práva? 
Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom emailu alebo poštou: 
-rebornwsk@gmail.com 

- REBORN-W s.r.o., Nábrežie Dukelských hrdinov 860/14, 977 01 Brezno

c) Právo na prenosnosť: 
Vždy, keď spracúvame vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. 

d) Právo na vymazanie: 
Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame, kedykoľvek okrem týchto situácií: 
*máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom, 
*máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť, 
*máte nevyrovnaný záväzok bez ohľadu na spôsob platby, 
*ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov. 

e) Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov. 

f) Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. 

g) Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 
* sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch, 
* žiadosťou zaslanou emailom na adresu: rebornwsk@gmail.com 

9. Zodpovednosť prevádzkovateľa 
1) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov. sa riadi podľa ustanovení tohto zákona


Naposledy zobrazené

Žiadne produkty
Porovnať 0