Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu reborn-w.sk.

I. Článok

Vymedzenie pojmov.

Nižšie uvedené všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetovej stránky www.reborn-w.sk, a kupujúceho.

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je REBORN-W s.r.o., so sídlom Nábrežie Dukelských Hrdinov 860/14,977 01 Brezno, IČO: 53370759, DIČ: 2121355709, IČ DPH: SK2121355709 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 39900/S poštová adresa: Jergov 169/21, 97652 Čierny Balog.
 2. Predávajúcim je REBORN-W s.r.o., so sídlom Nábrežie Dukelských Hrdinov 860/14,977 01 Brezno (ďalej len "Predávajúci").
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.reborn-w.sk je REBORN-W s.r.o., so sídlom Nábrežie Dukelských Hrdinov 860/14,977 01 Brezno.
 4. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom internetového obchodu vytvorí objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Kupujúci").
 5. Internetový obchod (ďalej len "E-shop") je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 1. Objednávka je potvrdenie procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru, čím sa uzatvára kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len "Zmluvné strany").

Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a dalších krajín EÚ pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom E-shopu na reborn-w.sk.

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

Kontaktné údaje: Ján Gašperík ml., Tel.: +421 907 836 264 (Pondelok až Piatok) medzi 08.00 - 18.00 hod.,  E-mail: info@reborn-w.sk (Pondelok až Nedeľa) medzi 08.00 - 24.00 hod.

 

II. Článok

Cena.

 1. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom  reborn-w.sk  je uvádzaná pri každom tovare a je konečná. Kúpna cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty, nakoľko Predávajúci je platiteľom DPH.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na reborn-w.sk. Nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. V prípade, že Kupujúci má v čase zmeny ceny tovar už objednaný, zmena ceny sa na tento tovar nevzťahuje. V prípade, ak sa na reborn-w.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo  z dôvodu chyby systému a chybného zobrazenia údajov sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu skutočnú. Ak Kupujúci v tomto prípade so skutočnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

III. Článok

Objednávka.

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

            2.1. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

 • Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa); 
 • Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis; 
 • Množstvo objednávaného tovaru; 
 • Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ; 
 • Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

       3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať                          len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

       4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade, že                                      Kupujúci tovar neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v dodacích podmienkach bude mu vystavená                     faktúra – storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednaného tovaru +                                                        vyúčtovanie prepravných nákladov ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu.                V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou                              a neskôr i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva                                                            spotrebiteľa, jedná sa o Právo na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník.

 

IV. Článok

Dodacie podmienky.

 1. Predávajúci je povinný objednaný tovar odoslať v lehote, ktorá je uvedená pri každom produkte osobitne, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Dodacie lehoty sú určované na základe dodávateľsko-odberateľských skúseností, ale aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov.
 2. Ak je pri produkte uvedené, že tovar je na sklade v počte minimálne 1 kus, expedovaný bude najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viac ako 1 ks tovaru a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Kupujúci má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Ak si kupujúci objedná produkt, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite bude o tejto skutočnosti informovaný (telefonicky, e-mailom), objednávka bude stornovaná a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 6. Kupujúci bude o expedovaní tovaru informovaný e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 7. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 8. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 9. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú uviedol Kupujúci ako miesto dodania v elektronickej objednávke. Kuriérska služba telefonicky kontaktuje Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

V. Článok

Platobné podmienky.

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 • BANKOVÝM PREVODOM – Po zrealizovaní objednávky Vám bude doručený automatický potvrdzujúci e-mail, ktorý bude obsahovať zálohovú faktúru. Po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet, budeme objednaný tovar expedovať. Je potrebné udávať VARIABILNÝ SYMBOL uvedený na zálohovej faktúre.
 • PLATBA NA DOBIERKU - objednávka bude zaslaná kuriérskou službou na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí.

      2. K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné:

 • pri platbe bankovým prevodom účtujeme poštovné podľa platného cenníka kuriérskej služby.
 • pri platbe na dobierku účtujeme poplatok za dobierku 3,00 EUR a poštovné podľa platného cenníka kuriérskej služby.

      3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav, ktoré nie je možné kumulovať:

 • zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,
 • zľavu za opakovaný nákup,
 • zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.
 1. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

VI. Článok

Prevod vlastníckeho práva.

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených škodách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

VII. Článok

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

VIII. Článok

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

IX. Článok

Záručné podmienky a záručná doba.

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Závady tovaru a nároky vyplývajúce zo závad tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 2. Faktúra v elektronickej forme je podľa §32 Zákona o  účtovníctve č. 431/2002 z.Z. právoplatným daňovým dokladom a bude na základe vyžiadania zákazníka zaslaná na zákaznícky email. E-shop www.reborn-w.sk neručí za nedoručenie elektronickej formy faktúry v prípade, že zákaznícka emailová  adresa je nefunkčná alebo neplatná.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať  závady, pre ktorú tovar reklamuje.
 4. Za závadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. reborn-w.sk ručí Kupujúcemu za:
 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase potvrdenia objednávky Kupujúcim
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, ako bolo uvedené v objednávke
 • priloženie daňového dokladu

          reborn-w.sk nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

X. Článok

Ochrana osobných údajov.

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zásadami a požiadavkami NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Vážený kupujúci,  aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, za účelom vybavenia vašej registrácie alebo objednávky, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom internetového obchodu www.reborn-w.sk. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 

 1. Prevádzkovateľ 
  1) Prevádzkovateľom informačného systému je:  

  REBORN-W s.r.o.

  Sídlo:Nábrežie Dukelských Hrdinov 860/14

  IČO: 53 370 759        DIČ:2121355709      IČ DPH: SK2121355709                                zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 39900/S

 2. Poštová adresa: Jergov 169/21, 97652 Čierny Balog.
  (ďalej len „prevádzkovateľ“) 

  2. Účel spracúvania osobných údajov 
  Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné poskytnúť osobné údaje, a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje. 
  Je našim cieľom získavať a spracúvať osobné údaje zákazníkov v najmenšom možnom rozsahu. Zabezpečenie dodania tovarov a služieb však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvného vzťahu. 
  1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom: 
  • Rezervácie tovaru alebo uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk alebo iným vhodným spôsobom a splnením si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
  • vedenie vernostného programu pre zákazníkov 
  • realizovania marketingových aktivít 
  2) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje kupujúcich najmä na nasledovný účel: 
  • Rezervácia alebo objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk 
  • potvrdenie objednávky 
  • uzatvorenie kúpnej zmluvy 
  • realizácia úhrady 
  • vystavenie daňového dokladu na zaplatenie kúpnej ceny za objednaný tovar v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
  • dodanie objednaného tovaru na miesto určenia uvedené kupujúcim a jeho odovzdanie oprávnenej osobe 
  • evidencia kupujúcich na administratívne účely 
  • evidencia objednávok pre riešenie prípadných reklamácii 
  • odmeňovanie vernosti zákazníkov 
  • marketingové aktivity a analýzy 
  • informovanie o akciách, novinkách a zľavách 


  3. Zoznam spracúvaných osobných údajov 
  1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu uvedenom v príslušných právnych predpisoch, v zmluvách a iných dokumentoch prevádzkovateľa v rozsahu, v akom budú tieto osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi na dokumentoch, listoch a oznámeniach, prípadne v telefonických hovoroch alebo elektronickej komunikácii medzi prevádzkovateľom a kupujúcim. 
  2) Prevádzkovateľ spracúva najmä nasledovné osobné údaje dotknutých osôb: 
  • meno a priezvisko 
  • bydlisko 
  • kontaktné údaje (tel. č., e-mail) 
  • údaje o objednávkach 
  3) V prípade, ak prevádzkovateľ spracúva aj iné osobné údaje dotknutých osôb, ako sú uvedené v čl. 3 ods. 1-2) týchto podmienok spracúvania osobných údajov, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 

  4. Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov 
  1) Prevádzkovateľ získava osobné údaje od kupujúcich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je rezervácia alebo dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu bez súhlasu dotknutej osoby. 
  2) Kupujúci poskytuje tieto osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. 
  3) Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 
  4) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 
  1) Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostného programu a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri registrácii do vernostného programu. Dotknutá osoba dáva súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. 

  5. Poskytnutie a sprístupnenie osobných údajov 
  Pri zbere, uchovávaní a používaní osobných údajov našich zákazníkov dbáme o dôvernosť a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, okrem tých, ktorých zapojenie je nevyhnutné - napríklad prepravnej spoločnosti, poskytovateľovi platobných služieb, poskytovateľovi IT a účtovných služieb alebo štátnym orgánom v prípade kontroly. V takom prípade sú tieto subjekty tretími stranami. 
  1) Prevádzkovateľ internetového obchodu poskytuje osobné údaje o kupujúcich získané prostredníctvom internetového obchodu www.reborn-w.sk tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytuje prevádzkovateľ osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu. 
  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté predovšetkým dodávateľom, s ktorými ste vy alebo my uzatvorili zmluvu v rámci plnenia objednaných služieb. Týmito príjemcami sú predovšetkým dopravcovia, kuriérske služby, orgány finančnej správy.
  2) Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvane so súhlasom dotknutej osoby na účely marketingu a vernostného programu tretej strane v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. 
  3) Je našim oprávneným záujmom vedieť, akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky s cieľom zlepšiť možnosti a pohodlie ich návštevy a používania, ako aj možnosť realizácie marketingovej komunikácie. S týmto zámerom využívame v minimálnom možnom rozsahu aj nástroje tretích strán, ktoré nám to umožňujú. Ide najmä o Google Analytics. IP adresy a cookies nám v tomto pomáhajú. Cookies si kedykoľvek môžete vymazať v nastaveniach svojho prehliadača. 

  6. Zverejnenie osobných údajov 
  1) Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje o kupujúcich. 

  7. Uchovávanie osobných údajov 
  1) Osobné údaje zákazníkov súvisiace s dodaním tovarov a služieb uchovávame po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.). 
  2) Ak zákazník pri vytváraní objednávky v e-shope alebo prihláškou do Vernostného systému súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, vykonávame ho zasielaním e-mailových správ (napr. newsletter, alebo ponuka obdobných tovarov a služieb) na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov alebo sa môže odhlásiť kliknutím na odhlasovací formulár v pätičke každého emailu, ktorý mu posielame, pričom tieto kontakty okamžite blokujeme alebo likvidujeme a z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

  8. Poučenie o právach dotknutej osoby 
  a) Právo na prístup: 
  Zákazník ako dotknutá osoba má právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, právo na ich opravu, právo na portabilitu a tiež právo na vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo obrátiť sa kedykoľvek na dozorný orgán ochrany osobných údajov. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

  b) Ako môžete uplatňovať svoje práva? 
  Môžete sa s nami skontaktovať prostredníctvom emailu alebo poštou: 
  -rebornwsk@gmail.com 
  - REBORN-W s.r.o., Nábrežie Dukelských hrdinov 860/14, 977 01 Brezno

  c) Právo na prenosnosť: 
  Vždy, keď spracúvame vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte. Zahŕňa to len osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. 

  d) Právo na vymazanie: 
  Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame, kedykoľvek okrem týchto situácií: 
  *máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom, 
  *máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť, 
  *máte nevyrovnaný záväzok bez ohľadu na spôsob platby, 
  *ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe účtovných predpisov. 

  e) Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu: 
  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. V takom prípade nebudeme pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu právnych nárokov. 

  f) Vaše právo namietať voči priamemu marketingu: 
  Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho marketingu. 

  g) Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto: 
  * sledovaním pokynov v jednotlivých marketingových emailoch, 
  * žiadosťou zaslanou emailom na adresu: rebornwsk@gmail.com 

  9. Zodpovednosť prevádzkovateľa 
  1) Zodpovednosť prevádzkovateľa za porušenie jednotlivých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a a doplnení niektorých zákonov. sa riadi podľa ustanovení tohto zákona

XI. Článok

Záverečné ustanovenia.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 1. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 1. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 2. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 3. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 20. mája 2016.

XII. Článok

Informácie o alternatívnom riešení sporov (ARS).

 

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na rebornwsk@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm .
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

© REBORN-W.SK. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia a súhlasu od reborn-w.sk zakázané.


Naposledy zobrazené

Žiadne produkty
Porovnať 0