Reklamačný poriadok internetového obchodu reborn-w.sk

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

I. Článok
Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup internetovej stránky reborn-w.sk, ktorej prevádzkovateľom je REBORN-W s.r.o., so sídlom Nábrežie Dukelských Hrdinov 860/14,977 01 Brezno, IČO: 53370759, DIČ: 2121355709, IČ DPH: SK2121355709 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 39900/S, poštová adresa: Jergov 169/21, 97652 Čierny Balog (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci")  pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za závady tovaru zakúpeného na internetovéj adrese  www.reborn-w.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.
 2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti  Predávajúceho za závady tovaru zakúpeného na www.reborn-w.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za závady tovaru zakúpeného na www.reborn-w.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu je prejavom  súhlasu s reklamačným poriadkom a stáva sa pre Kupujúceho záväzným.
 5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na internetovej stránke www.reborn-w.sk a v sídle Predávajúceho.

 

II. Článok

Kontrola tovaru pri prevzatí.

 1. Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci si vyhradzuje právo neuznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.Ak Kupujúci zistí nekompletnosť objednávky resp. tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
 3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať zavády a nedostatky tovaru zakúpeného na www.reborn-w.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

III.Článok

Záručné podmienky a záručná doba

 1. Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, ak nie je uvedené inak. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Závady tovaru a nároky vyplývajúce zo závad tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 2. Faktúra v elektronickej forme je podľa §32 Zákona o  účtovníctve č. 431/2002 z.Z. právoplatným daňovým dokladom a bude na základe vyžiadania zákazníka zaslaná na zákaznícky email. E-shop www.reborn-w.sk neručí za nedoručenie elektronickej formy faktúry v prípade, že zákaznícka emailová  adresa je nefunkčná alebo neplatná.
 3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať závady, pre ktorú tovar reklamuje.
 4. Za závadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Pri neoprávnenej reklamácii je Kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie vo výške 12 EUR.
 6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie závady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o závadu, ktorú nemožno odstrániť.
 7. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
 8. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.
 9. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.
 10. Kupujúci sa môže voči rozhodnutiu reklamácie odvolať v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia. 

 

IV. Článok

Reklamačný formulár.

 1. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).
 2. Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári nasledujúce údaje:

1.1    Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
1.2    Adresa miesta, kam bol tovar dodaný 
1.3    Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
1.4    Číslo elektronickej objednávky (Číslo na faktúre);
1.5    Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
1.6    Dátum prevzatia tovaru Kupujúcim;
1.7    Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva a ceny tovaru a spôsob zabalenia tovaru;
1.8    Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
1.9    Dátum a podpis Kupujúceho.

      3. Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formuláru nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru                              (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e- mailom Kupujúceho na doplnenie                       chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich Požadovaných dokladov.

      4. Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje                                     na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 pracovných dní od prevzatia Formulára a/alebo Požadovaných                                     dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní                                                          predmetného vrátenia/zámeny/reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

     5. Ak spolu s vyplneným Formulárom a s Požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je                                                 predmetom vrátenia/zámeny/reklamácie, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti.

    6. Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, znížená o                                                          manipulačný poplatok/poplatky, v prípadoch ustanovených v týchto VOP, bude prevedená na účet                                            Kupujúceho uvedený vo Formulári a to do 15 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa reklamuje/vracia/zamieňa.

Tlačivo - Reklamačný formulár na stiahnutie

V. Článok

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na reborn-w.sk.

 


Naposledy zobrazené

Žiadne produkty
Porovnať 0